I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Hồn về

Hồn Về

Hồn về
ngang chốn vực sâu
Nghe lời xác gọi
cúi đầu ngoảnh đi

Ngoài kia
cơn gió vô tri
Réo cơn hoang dại
biệt ly
nhói lòng

Hồn về cho xác theo?
Không!
Hồn đi theo tiếng mõ đồng
cầu siêu

Gần bao nhiêu
Cách bao nhiêu
Vô cùng đó lắm
Cũng liêu trai này

Hồn về
Xác vẫn nằm đây
Thì thôi,
suối cũng khi đầy
khi vơi …

Hồn đi,
cạn nghĩa tình rồi
Xác còn duới vực
Xác thôi còn chờ.

Quân Thạch, 12.02.06

Chẳng hiểu tại sao lại viết bài thơ này và cũng chẳng hiểu tại sao đến bây giờ vẫn thích bài thơ này. Có người thơ nào hiểu không, bảo hộ tôi với.

Advertisements

Single Post Navigation

2 thoughts on “Hồn về

  1. “Hồn về
    ngang chốn vực sâu
    Nghe lời xác gọi
    cúi đầu ngoảnh đi”

  2. mài nhát ma tao hả Ling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: