I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Nửa đêm

Nửa đêm

Nửa đêm,
Có một người ngồi đun con gió
Bằng tấm thân
Bằng hơi thở

Nửa đêm,
Tiếng ô tô rốc lên ngoài lộ
Tiếng chửi thề,
Tiếng nổ
Tiếng đồng hồ
lạc
lõng
lạc
lõng

Nửa đêm,
Bẽ bàng cơn mộng vỡ
Chiếc chăn con chẳng đắp hết cuộc đời
Những lầm
Những lỡ
Những chơ vơi

Nửa đêm,
Có một người ngồi đun con gió
Bằng tấm thân
Bằng hơi thở
Lạnh dần.

Thạch, 25.02.13

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: