I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Cái Chết Của Một Người Thơ

projectmooncircle.bandcamp.com

Cái Chết Của Một Người Thơ

T.,
Chết rồi
Vỡ tim!

Ở đây, ngay lúc này và vì một lý do không ai biết

T.
Nằm bất động

Không cần tiễn biệt
Không cần chôn cất
Không cần khói hương

T. chết rồi
và điều đó bình thường

Là con người, ai cũng cần phải chết
Vì vậy,
không cần khóc
Chỉ cần đặt dùm một dấu chấm hết

Là xong!

Thạch, 11.6.2013

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: