I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Ốc đảo Mara

1.

Chập choạng, trên ốc đảo Mara:
– Này, cậu còn đi đâu đấy, nắng tắt rồi.
– Tôi đi tìm một người bạn.
– Bạn cậu đâu rồi?
– Đang ở đâu đó quanh đây. Tôi không biết nữa.
– Ừ.
– Ừ.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: